Hvem og hvorfor?

Vi er en sammensatt gruppe med bestående av foreldre, tidligere elever og andre med ønske om å bevare Hønefoss skole. Vi føler beslutningen om nedleggelse av skolen og flytting av elevene til Ullerål har skjedd uten at konsekvensene er tilstrekkelig belyst med den følge at hverken politikere foreldre ved Hønefoss skole, Ullerål skole eller byens øvrige befolkning har fått muligheten til å gjøre egne vurderinger. Vi mener Hønefoss skole trenger en oppgradering, men vi mener samtidig at både byggets betydning plassert nær byens historiske sentrum, og skolens sentrale plassering i dagens by gir Hønefoss skole stor verdi både som identitetsskaper og som nært, trygt og godt utdanningstilbud for innbyggerne i sentrum.

I tiden rundt bygging av Hønefoss skole var det en stolthet og bevissthet rundt bykvalitet som blant annet resulterte i dannelsen av Søndre park (Kjøpt av Hønefoss Bys Vel som startet arbeidet i 1910) Dette skjedde i en periode med sterk vekst og press på sentrale arealer. Vi ser nå heldigvis lignende tendenser for eksempel gjennom Gladtvedt vel som har gjort et stort arbeide med forskjønning av områdene rundt elva og dermed samtidig har skapt vakre, men også trygge forbindelser som sikrer at et stort antall skolebarn kan ferdes trygt til skolen, også uten følge.

Vi mener nedleggelsen av Hønefoss skole er uforståelig ut i fra uttalte politiske mål om fortetting av byens sentrum og ønske om vekst gjennom tilflytting fra Oslo-området med begrunnelse om at reisetiden til Oslo blir kortet ned. Vi forstår ikke at det da kan være en god ide å tvinge de deler av befolkningen som velger å bosette seg sentralt, og nær jernbanen, til å måtte følge barna til og fra skolen i utkanten av sentrum på en av sidene.

Vi forstår ikke fornuften bak å legge ned en sentral skole og bygge ut en mindre sentral skole til en kapasitet som er så vidt over den samlede elevmassen for de to skolene når man samtidig forventer vekst og allerede har planer under arbeid som vil sprenge kapasiteten Ringerike 2030. Vi lurer om planen da vil være å bygge videre på Ullerål eller om kommunen skal kjøpe sentrale, kanskje bebygde områder og rive for å etablere uteareal og nye skolebygninger. I så fall skjønner vi iveren for å komme ut av robek, for en slik investering vil neppe bli godkjent av Fylkesmannen og da trenger vi råderett. Vi mener derimot at områdene ved Hønefoss skole har et stort potensial for eventuelt vekstbehov sentralt i Hønefoss.

Vi reagerer sterkt på at konsekvensene for trafikk ikke er utredet i saken. Vi anser ikke to kilometer langs kommunens mest trafikkerte vei som en egnet skolevei for en 6-åring. Heller ikke for en 7 eller 8-åring. Vi tror mange vil velge å følge sine barn, og vi tror mange vil velge å kjøre bil for å spare noen minutter. Dette vil øke trafikken i Hønengata og krysset til Ullerålskolen i perioden det fra før er mest trafikk. Kapasiteten på veinettet er allerede sprengt og vi ser for oss at den økte trafikken kan medføre betydelig forsinkelse, noe som også vil gå ut over næringsliv og andre trafikanter. Vi tror også at flere vil velge å kjøre bakveier, som i stor grad er svært lite egnet, med den følge at trafikkfaren for de som velger å gå øker. Vi tror dette kan føre til at nedleggelse av Hønefoss skole får store negative konsekvenser for elever også ved Ullerål skole.

Vi mener skolen er et viktig samlingspunkt for sosial kontakt både i og utenfor skoletiden. Lokalene og uteområdene representerer en stor verdi for mer eller mindre organisert aktivitet. Vi synes også det er bra at barna blir kjent med andre barn i nærområdet. Dette gir barna en langt større mulighet for kontakt med venner ved at de blir kjent med andre innenfor avstander som gjør dem uavhengige av transport.